Klauzula Informacyjna

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Cartrack Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. rtm. W. Pileckiego 67; www.cartrack.pl
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pisząc na:

  • adres poczty elektronicznej: iod@cartrack.pl
  • adres korespondencyjny: IOD:. ul. rtm. W. Pileckiego 67, 02-781 Warszawa
 3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
  Będziemy przetwarzać podane przez Państwa następujące dane osobowe:

  •  Imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe,
  • wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmow
  • kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających.
 4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
  Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w poniżej podanych celach, okresach retencji oraz podstawach prawnych:

  1.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO [wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa], dane wskazane w ust. 3 lit a, w celu indentyfikacyjnym oraz przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku), przez okres trwania aktualnej rekrutacji.Żądanie przez pracodawcę danych, o których mowa w ust. 3 lit. a powyżej jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy tj. pracodawca ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. b w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikujecie (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku, a także oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, do czasu wycofania zgody lub przez okres trwania aktualnej rekrutacji.Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit b jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Państwo abyśmy przetwarzali dane wskazane w ust. 3 lit b, prosimy o ich nieudostępnianie podczas procesu rekrutacyjnego.
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. a i b w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na stanowiska pracy, do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres jednego roku od dnia wyrażenia zgody.Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit a i b w powyższym celu jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwia Państwu automatyczny udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych i będzie wymagało kolejnego aplikowania.
 5. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo do sprostowania danych,
  4. prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym"),
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed
   cofnięciem zgody),
 6. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOŻE PANI/PAN ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
  Jeśli Państwo będziecie chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:

  • pisemnie na adres: ul. rtm. W. Pileckiego 67, 02-781 Warszawa
  • e-mailowo na adres: iod@cartrack.pl

   Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy żądanie.

 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 9. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

  1. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych oraz podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji, organizacji i prowadzenia rekrutacji,
  2. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.